11 mai 2021

Årsmøte 2021

Protokoll 2021 Organisasjonsnummer: 952283588 Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 6. mai kl. 18:00 til 9. mai kl. 18:00.

Protokoll til årsmøte 2021 for Skjønhaug Borettslag

Organisasjonsnummer: 952283588

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 6. mai kl. 18:00 til 9. mai kl. 18:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 58. Protokoll til årsmøte 2021 for Skjønhaug Borettslag

Organisasjonsnummer: 952283588

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 6. mai kl. 18:00 til 9. mai kl. 18:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 58.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 46

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 11

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

2. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling

Styret foreslår Arild Moe og Kim Hveding som protokollvitner

Vedtak

Arild Moe og Kim Hveding er valgt.

Antall stemmer for vedtak: 47

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 11

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

3. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 340 000,-

Styrets innstilling

Det foreslås å godkjenne et honorar på kr 340 000,-.

 

Vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 340 000,-.

Antall stemmer for vedtak: 40

Antall stemmer mot: 3

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

4. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

Antall stemmer for vedtak: 42

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 16

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

5. Endring av vedtektenes § -2 tidspunkt for generalforsamling

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når

revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av

stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Bestemmelsen er hentet fra lov om borettslag og er ment å forhindre at en kverulant

i et lite borettslag med 10 eller færre andelseiere skal kunne kreve ekstraordinær

generalforsamling til stadighet. I vårt borettslag vil minst 10% av andelseierne utgjøre

33 andelseiere. bestemmelsen bør derfor lyde:

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når

revisor eller andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av stemmene,

krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Etter som forslag til generalforsamling kan sendes inn hele året, sender jeg forslaget nå

og ber om at forslaget behandles på neste generalforsamling.

 

Med vennlig hilsen

Arne Andersen

Lindebergåsen 19A

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar andelseiers forslag

Antall stemmer for vedtak: 42

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: To tredjedels (67%)

 

6. Endring husordensregler - lading av el-biler

Begrunnelse:

Det er etablert en ladestasjon for el-biler på uteområdet.

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget til å opprette f lere lade

muligheter i garasjeanlegget. Det vil eventuelt kreve en stor investering å utvikle dette.

Å sende regninger til el-bileiere tar unødig tid.

Av hensyn til brannsikkerhet er det også ønskelig at lading i garasjeanlegget etterhvert

reduseres/opphører.

Styrets innstilling

Forslag til vedtak Sak B: Forslag til punkt i hus ordensreglene:

Lading av el-biler skjer på ladestasjonene på uteområdet.

Allerede inngåtte avtaler med eier om lading i garasjeanlegg opprettholdes.

Hvis leiligheten selges, vil det ikke bli inngått ny avtale, og lade punkter inne i garasjen

fjernes.»

Vedtak

Generalforsamlingen godtar forslaget

Antall stemmer for vedtak: 34

Antall stemmer mot: 4

Antall blanke stemmer: 20

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

7. Vaskeri

At det vurderes om det er hensiktsmessig og økonomisk lønnsomt å beholde vaskeriet,

samt at det utredes hvor mange det er som benytter det.

Begrunnelse:

Er det grunnlag for å beholde vaskeriet hvis det bare er en liten andel av beboerne

som bruker det? Bør helles omgjøres til leilighet, som eventuelt kan f inansiere en

oppgradering av oppgangene.

Styrets innstilling

Styret vurderer dette inn i en større fremtidig plan

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å følge opp hvordan vaskeriet og andre

felleslokaler skal brukes framover. Styret informerer andelseierne om dette, og vurderer

om det bør legges frem på en fremtidig generalforsamling.

Antall stemmer for vedtak: 34

Antall stemmer mot: 11

Antall blanke stemmer: 13

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

8. Lokaler

At det utredes om det er nødvendig at borettslaget skal besitte så mange lokaler som

ikke er leiligheter, og som derfor ikke gir noen inntekter til borettslaget, eller om det går

an å slå noen sammen og dermed frigjøre lokaler til leiligheter som kan gi inntekter.

Begrunnelse:

Vi har en storstue, tilsvarende en leilighet, som benyttes til utleie og andre aktiviteter.

Dette er veldig positivt. I tillegg har borettslaget, så vidt jeg har fått med meg, et stort

lokale til vaktmester, et tilsvarende stort lokale, bestående av to rom, som styret benytter

til salg av polletter og til styremøter, et lokale til Skjønnskriften og et tilsvarende lokale

til velferden.

Siden vaktmester kun er til stede på dagtid og styremøter og salg av polletter

hovedsakelig skjer på kveldstid, så bør det vurderes om disse to aktivitetene an skje i

samme lokale, slik at ett lokale blir frigitt til andre formål.

Går det også an å få opplyst i Skjønnskriften eller på en annen måte, hvor store hver av

disse lokalene er og hva de benyttes til, slik at alle , også nyinnf lyttede får innsyn i dette?

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å følge opp hvordan felleslokaler skal brukes

framover. Styret informerer andelseierne om dette, og vurderer om det bør legges frem

på en fremtidig generalforsamling.

Antall stemmer for vedtak: 36

Antall stemmer mot: 8

Antall blanke stemmer: 14

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

9. Valg av tillitsvalgte

Innstilling

For valgkomiteens innstilling se side 20.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:

Per Jørgen Gulbransen (42 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Per Jørgen Gulbransen

 

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Tormod Nygaard (38 stemmer)

Trond Rønning (40 stemmer)

Frank Spidsberg (37 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Tormod Nygaard

Trond Rønning

Frank Spidsberg

 

 

10. Valg av delegerte til OBOS generalforsamling

Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås Per Jørgen Gulbransen og som

varadelegert foreslås Thorbjørg Thomter.

Styrets innstilling

De velges

Vedtak

De ble valgt

Antall stemmer for vedtak: 43

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

11. Valg av valgkomite

Innstilling

Se side 20 i heftet/vedlegget.

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

May Hilde Andersen (39 stemmer)

Britt Borgan (40 stemmer)

Jan Roar Nilsen (40 stemmer)

Følgende stilte til valg:

May Hilde Andersen

Britt Borgan

Jan Roar Nilsen

 

12. Valg av utomhusutvalg

Innstilling

Se side 20 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Rita Helstad (40 stemmer)

Jan Ragnar Setsaas (42 stemmer)

Thorbjørg Thomter (40 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Rita Helstad

Jan Ragnar Setsaas

Thorbjørg Thomter

 

13. Valg av velferdsutvalg

Innstilling

Se side 21 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Åse Jørgensen (38 stemmer)

Ibrahim Ahmed Mohamed (37 stemmer)

Jan Roar Nilsen (36 stemmer)

May Ngoc Phan (36 stemmer)

Marit Vinjar Width (33 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Åse Jørgensen

Kasech Andemichael Mebrhtu

Ibrahim Ahmed Mohamed

Jan Roar Nilsen

May Ngoc Phan

Veronioca Waion

Marit Vinjar Width

 

 

 

14. Valg av avisredaksjon

Innstilling

Se side 21 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Sigurd Moe Hetland (38 stemmer)

Helge Kolle (38 stemmer)

Arild Moe (37 stemmer)

Tormod Nygaard (37 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Sigurd Moe Hetland

Helge Kolle

Arild Moe

Tormod Nygaard

 

Møteleder Per Jørgen Gulbransen /s/

Protokollvitne Kim Hveding /s/

Protokollvitne Arild Moe /s/

 

NYTT STYRE                                                                                  VALGT FOR PERIODEN

Leder Per Jørgen Gulbransen                                                      2021-2022

Styremedlem Trond Rønning                                                       2021-2023

Styremedlem Tormod Nygaard                                                    2021-2023

Styremedlem Frank Spidsberg                                                     2021-2023

Styremedlem Carl Aa. Stephanson                                              2020-2022

Styremedlem Thorbjørg Thomter                                    2020-2022

Styremedlem Andreas Flø                                                 2020-2022

 

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 46

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 11

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

2. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling

Styret foreslår Arild Moe og Kim Hveding som protokollvitner

Vedtak

Arild Moe og Kim Hveding er valgt.

Antall stemmer for vedtak: 47

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 11

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

3. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 340 000,-

Styrets innstilling

Det foreslås å godkjenne et honorar på kr 340 000,-.

 

Vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 340 000,-.

Antall stemmer for vedtak: 40

Antall stemmer mot: 3

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

4. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

Antall stemmer for vedtak: 42

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 16

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

5. Endring av vedtektenes § -2 tidspunkt for generalforsamling

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når

revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av

stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Bestemmelsen er hentet fra lov om borettslag og er ment å forhindre at en kverulant

i et lite borettslag med 10 eller færre andelseiere skal kunne kreve ekstraordinær

generalforsamling til stadighet. I vårt borettslag vil minst 10% av andelseierne utgjøre

33 andelseiere. bestemmelsen bør derfor lyde:

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når

revisor eller andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av stemmene,

krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Etter som forslag til generalforsamling kan sendes inn hele året, sender jeg forslaget nå

og ber om at forslaget behandles på neste generalforsamling.

 

Med vennlig hilsen

Arne Andersen

Lindebergåsen 19A

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar andelseiers forslag

Antall stemmer for vedtak: 42

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: To tredjedels (67%)

 

6. Endring husordensregler - lading av el-biler

Begrunnelse:

Det er etablert en ladestasjon for el-biler på uteområdet.

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget til å opprette f lere lade

muligheter i garasjeanlegget. Det vil eventuelt kreve en stor investering å utvikle dette.

Å sende regninger til el-bileiere tar unødig tid.

Av hensyn til brannsikkerhet er det også ønskelig at lading i garasjeanlegget etterhvert

reduseres/opphører.

Styrets innstilling

Forslag til vedtak Sak B: Forslag til punkt i hus ordensreglene:

Lading av el-biler skjer på ladestasjonene på uteområdet.

Allerede inngåtte avtaler med eier om lading i garasjeanlegg opprettholdes.

Hvis leiligheten selges, vil det ikke bli inngått ny avtale, og lade punkter inne i garasjen

fjernes.»

Vedtak

Generalforsamlingen godtar forslaget

Antall stemmer for vedtak: 34

Antall stemmer mot: 4

Antall blanke stemmer: 20

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

7. Vaskeri

At det vurderes om det er hensiktsmessig og økonomisk lønnsomt å beholde vaskeriet,

samt at det utredes hvor mange det er som benytter det.

Begrunnelse:

Er det grunnlag for å beholde vaskeriet hvis det bare er en liten andel av beboerne

som bruker det? Bør helles omgjøres til leilighet, som eventuelt kan f inansiere en

oppgradering av oppgangene.

Styrets innstilling

Styret vurderer dette inn i en større fremtidig plan

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å følge opp hvordan vaskeriet og andre

felleslokaler skal brukes framover. Styret informerer andelseierne om dette, og vurderer

om det bør legges frem på en fremtidig generalforsamling.

Antall stemmer for vedtak: 34

Antall stemmer mot: 11

Antall blanke stemmer: 13

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

8. Lokaler

At det utredes om det er nødvendig at borettslaget skal besitte så mange lokaler som

ikke er leiligheter, og som derfor ikke gir noen inntekter til borettslaget, eller om det går

an å slå noen sammen og dermed frigjøre lokaler til leiligheter som kan gi inntekter.

Begrunnelse:

Vi har en storstue, tilsvarende en leilighet, som benyttes til utleie og andre aktiviteter.

Dette er veldig positivt. I tillegg har borettslaget, så vidt jeg har fått med meg, et stort

lokale til vaktmester, et tilsvarende stort lokale, bestående av to rom, som styret benytter

til salg av polletter og til styremøter, et lokale til Skjønnskriften og et tilsvarende lokale

til velferden.

Siden vaktmester kun er til stede på dagtid og styremøter og salg av polletter

hovedsakelig skjer på kveldstid, så bør det vurderes om disse to aktivitetene an skje i

samme lokale, slik at ett lokale blir frigitt til andre formål.

Går det også an å få opplyst i Skjønnskriften eller på en annen måte, hvor store hver av

disse lokalene er og hva de benyttes til, slik at alle , også nyinnf lyttede får innsyn i dette?

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å følge opp hvordan felleslokaler skal brukes

framover. Styret informerer andelseierne om dette, og vurderer om det bør legges frem

på en fremtidig generalforsamling.

Antall stemmer for vedtak: 36

Antall stemmer mot: 8

Antall blanke stemmer: 14

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

9. Valg av tillitsvalgte

Innstilling

For valgkomiteens innstilling se side 20.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:

Per Jørgen Gulbransen (42 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Per Jørgen Gulbransen

 

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:

Tormod Nygaard (38 stemmer)

Trond Rønning (40 stemmer)

Frank Spidsberg (37 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Tormod Nygaard

Trond Rønning

Frank Spidsberg

 

 

10. Valg av delegerte til OBOS generalforsamling

Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås Per Jørgen Gulbransen og som

varadelegert foreslås Thorbjørg Thomter.

Styrets innstilling

De velges

Vedtak

De ble valgt

Antall stemmer for vedtak: 43

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 15

Flertallskrav: Alminnelig (50%)

 

11. Valg av valgkomite

Innstilling

Se side 20 i heftet/vedlegget.

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

May Hilde Andersen (39 stemmer)

Britt Borgan (40 stemmer)

Jan Roar Nilsen (40 stemmer)

Følgende stilte til valg:

May Hilde Andersen

Britt Borgan

Jan Roar Nilsen

 

12. Valg av utomhusutvalg

Innstilling

Se side 20 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Rita Helstad (40 stemmer)

Jan Ragnar Setsaas (42 stemmer)

Thorbjørg Thomter (40 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Rita Helstad

Jan Ragnar Setsaas

Thorbjørg Thomter

 

13. Valg av velferdsutvalg

Innstilling

Se side 21 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Åse Jørgensen (38 stemmer)

Ibrahim Ahmed Mohamed (37 stemmer)

Jan Roar Nilsen (36 stemmer)

May Ngoc Phan (36 stemmer)

Marit Vinjar Width (33 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Åse Jørgensen

Kasech Andemichael Mebrhtu

Ibrahim Ahmed Mohamed

Jan Roar Nilsen

May Ngoc Phan

Veronioca Waion

Marit Vinjar Width

 

 

 

14. Valg av avisredaksjon

Innstilling

Se side 21 i innkallingen

kandidat (1 år)

Følgende ble valgt:

Sigurd Moe Hetland (38 stemmer)

Helge Kolle (38 stemmer)

Arild Moe (37 stemmer)

Tormod Nygaard (37 stemmer)

Følgende stilte til valg:

Sigurd Moe Hetland

Helge Kolle

Arild Moe

Tormod Nygaard

 

Møteleder Per Jørgen Gulbransen /s/

Protokollvitne Kim Hveding /s/

Protokollvitne Arild Moe /s/

 

NYTT STYRE                                                                                  VALGT FOR PERIODEN

Leder Per Jørgen Gulbransen                                                      2021-2022

Styremedlem Trond Rønning                                                       2021-2023

Styremedlem Tormod Nygaard                                                    2021-2023

Styremedlem Frank Spidsberg                                                     2021-2023

Styremedlem Carl Aa. Stephanson                                              2020-2022

Styremedlem Thorbjørg Thomter                                    2020-2022

Styremedlem Andreas Flø                                                 2020