Styrets funksjoner

Oppgavene til styret er å lede borettslaget i samsvar med lov , vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtakter er flyttet til generalforsmalingen.

Styrets viktigste oppgaver:

 • anvise fakturaer til betaling

 • styre borettslagets økonomi og vedta budsjett, herunder foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader

 • treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftskostnader

 • godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om bruksoverlating

 • håndheve borettslagets husordensregeler, herunder behandle klagesaker og treffe beslutninger om advarsler og salgspålegg/fravikelser

 • ved behov avholder styret møter, hvor løpende og innkomne saker tas opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger

Henvendelser fra andelseiere om boliger skal som hovedregel rettes direkte til styret i borettslaget

Unntaket er forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo), spørsmål om felleskostnader, purringer, fravikelser m.v. og salg av boligen - i disse tilfellene kan henvendelsen rettes direkte til OBOS

Kontaktinformasjon

 • styret har kontor i Lindebergåsen 13C

 • styret har kontortid hver mandag mellom klokken 17:30-18:30 unntatt helligdager/røde dager, romjul, påskeuka og hele juli måned

 • telefon til styrerommet: 21 91 70 03/ 412 38 259

 • e-postadresse: skjonhaug@styrerommet.net

 • salg av poletter til vaskeri og solarium skjer i kontorets åpningtider

 • styret har egen postkasse utenfor kontoret i Lindebergåsen 13C