Endret: 14 mai 2019     Opprettet: 7 mai 2018

Protokoll Generalforsamling 2019

Protokoll 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skjønhaug Borettslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:                          13.05.2019

Møtetidspunkt:  18.00

Møtested:          Storstua, Lindebergåsen 15

Til stede:           29 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 31 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

 

Møtet ble åpnet av Per Jørgen Gulbransen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Annette S. Johnsen foreslått.

Vedtak: Hun ble valgt

 

B  Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

 

C  Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble

Rolf Arne Bertheussen foreslått.

Vedtak: De ble valgt

 

D  Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A  Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

 

B  Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

 

        C  Rapport fra utvalgene

            Vedtak: Tatt til etterretning

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 330 000,-.

Vedtak: Godkjent

 

 

 

Valg av tillitsvalgte

A  Som styreleder for 1 år, ble Per Jørgen Gulbransen foreslått.

Vedtak: Han ble valgt ved akklamasjon

 

B  Som styremedlem for 2 år, ble Frank Spidsberg foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Trond Rønning foreslått.

Som styremedlem for 2 år,ble foreslått Tormod Nygaard

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

C  Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert  Per Jørgen Gulbransen

Varadelegert   Thorbjørg Thomter

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

D  Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

     Linda Kandola, Helge Kolle, Britt Borgan, May Hilde Andersen og Jan Roar Nilsen

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

E  Utomhusutvalg for 1 år

     Rolf Arne Bertheussen, Rita Helstad og Jan Ragnar Setsaas

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

        F  Velferdsutvalg for 1 år

Linda Kandola, Margunn Berdal, Britt Borgan, Åse Jørgensen, Jan Roar Nilsen, Marit Vinjar Widht, May Hilde Andersen og May Ngoc Phan

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

       G   Redaksjonsutvalg for 1 år

            Bengt Laingen, Arild Moe, Sigurd Moe Hetland, Tormod Nygaard og Helge Kolle

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 18.40.  Protokollen signeres av

 

 

Annette S. Johnsen /s/                                              Annette S. Johnsen /s/

Møteleder                                                                  Fører av protokollen

 

Rolf A. Bertheussen /s/

Protokollvitne                                                            

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn                                                  Adresse                                              Valgt for

Leder              Per Jørgen Gulbransen                      Lindebergåsen 7                                2019-2020

Styremedlem  Andreas Flø                                       Lindebergåsen 19 A                           2018-2020

Styremedlem  Thorbjørg Thomter                             Lindebergåsen 3 B                             2018-2020

Styremedlem  Carl Aa. Stephanson                          Lindebergåsen 1 B                             2018-2020

Styremedlem  Trond Rønning                                   Lindebergåsen 13 B                           2019-2021

Styremedlem   Frank Spidsberg                               Lindebergåsen 21 B                          2019-2021

Styremedlem   Tormod Nygaard                              Lindebergåsen 5 F                             2019-2021

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.