Endret: 19 aug 2020     Opprettet: 7 mai 2018

Protokoll Generalforsamling 2020 og Årsrapport 2019

Protokoll 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skjønhaug Borettslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:                          11.05.2020

Møtetidspunkt:  18.00

Møtested:          Storstua, Lindebergåsen 15

Til stede:           29 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 31 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

 

Møtet ble åpnet av Per Jørgen Gulbransen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll til årsmøte 2020 for Skjønhaug Borettslag 

Organisasjonsnummer: 952283588 

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 11. mai kl. 18:00 til 19. mai kl. 18:00. 

Antall deltagere: 55. Dette utgjør totalt 17 % av totalt antall stemmeberettigede. 

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: 

 

1.Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. 

Vedtak Godkjent 

Antall stemmer for: 48 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 2 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

2.Valg av protokollvitner

 Valg av to eiere til å signere protokollen. 

Protokollen vil bli sendt til signering digitalt. 

Styrets innstilling Styret foreslår Arild Moe og Kim Hveding som protokollvitner 

Vedtak Arild Moe og Kim Hveding er valgt.

Antall stemmer for: 43 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 5 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

3.Fastsettelse av honorarer 

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 340 000,-. 

Vedtak Godkjent 

Antall stemmer for: 33 Antall stemmer mot: 8 Antall blanke stemmer: 7 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

4.Årsrapport og årsregnskap 

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap samt overføring av årets resultat fra egenkapital. 

Vedtak Godkjent 

Antall stemmer for: 32 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 8 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

5.Valg av delegerte til OBOS generalforsamling 

Valgkomiteen foreslår Per Jørgen Gulbransen som delegert og Thorbjørg Thomter som varadelegert. 

Styrets innstilling De velges 

Vedtak De ble valgt 

Antall stemmer for: 37 Antall stemmer mot: 2 Antall blanke stemmer: 6  Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

6.Valg av valgkomité for 1 år 

De foreslåtte kandidater er: Helge Kolle, May Hilde Andersen, Jan Roar Nilsen og Britt Borgan.  Styrets innstilling De velges 

Vedtak De ble valgt. 

Antall stemmer for: 38 Antall stemmer mot: 1 Antall blanke stemmer: 3  Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

7.Valg av utomhusutvalg for 1 år 

Valgkomiteen foreslår Rolf Arne Bertheussen, Rita Helstad og Jan Ragnar Setsaas. 

Styrets innstilling De velges 

Vedtak De ble valgt 

Antall stemmer for: 39 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 2  Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

8.Valg av velferdsutvalg 

Valgkomiteen foreslår Jan Roar Nilsen, May Ngoc Phan, Ibrahim Ahmed Mohamed, Marit Vinjar Widht og Åse Jørgensen. 

Styrets innstilling De velges 

Vedtak De ble valgt 

Antall stemmer for: 38 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

                 

9.Valg av avisredaksjon for 1 år 

Valgkomiteen foreslår Arild Moe, Sigurd Moe Hetland, Tormod Nygaard og Helge Kolle. 

Styrets innstilling De velges 

Vedtak De ble valgt 

Antall stemmer for: 40 Antall stemmer mot: 0 Antall blanke stemmer: 2 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

10.Valg av tillitsvalgte 

Følgende ble valgt: Styreleder: Per Jørgen Gulbransen 

Styremedlemmer: Andreas Flø, Thorbjørg Thomter, Carl Aa. Stephansson

 

Styreleder: Per Jørgen Gulbransen /s/

 

Protokollvitne 1: Arild Moe /s/

 

Protokollvitne 2: Kim Hveding /s/

                                                        

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn                                                  Adresse                                              Valgt for

Leder              Per Jørgen Gulbransen                      Lindebergåsen 7                                2020-2020

Styremedlem  Andreas Flø                                       Lindebergåsen 19 A                           2020-2020

Styremedlem  Thorbjørg Thomter                             Lindebergåsen 3 B                             2020-2020

Styremedlem  Carl Aa. Stephanson                          Lindebergåsen 1 B                             2020-2020

Styremedlem  Trond Rønning                                   Lindebergåsen 13 B                           2019-2021

Styremedlem   Frank Spidsberg                               Lindebergåsen 21 B                          2019-2021

Styremedlem   Tormod Nygaard                              Lindebergåsen 5 F                             2019-2021

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

 

 

Til andelseierne i Skjønhaug Borettslag

 

Velkommen til generalforsamling, mandag 11. mai 2020 kl. 18.00 i storstua, Lindebergåsen 15

 

Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Skjønhaug Borettslag det kommende året.

 

 

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

 

  • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett.
  • Det er kun én stemme pr. andel.
  • Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.
  • Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
  • En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
  • En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

 

 

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

 

 

Innkalling til generalforsamling

j0115855Ordinær generalforsamling i Skjønhaug Borettslag

avholdes mandag 11. mai 2020 kl. 18.00 i storstua, Lindebergåsen 15j0115855

 

Til behandling foreligger:

 

1.         KONSTITUERING

Valg av møteleder         Godkjenning av de stemmeberettigede Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Godkjenning av møteinnkallingen

 

2.         ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2019

Årsrapport og regnskap for 2019 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

 

3.         GODTGJØRELSER

Styret Andre godtgjørelser

 

4.         INNKOMNE FORSLAG

Forslag om vedtektsendringer fra styret – korttidsutleie – krever 2/3 flertall Forslag fra andelseier om endring av vedtektenes § 9-2 – tidspunkt for generalforsamling – krever 2/3 flertall Forslag fra styret om endring av husordensreglene vedr. elbil lading Forslag om nedleggelse av vaskeriet Forslag om omdisponering av fellesareal – krever 2/3 flertall1

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

 

5.         VALG AV TILLITSVALGTE

Valg av styreleder for 1 år Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år Valg av valgkomité for 1 år Utomhusutvalg for 1 år Velferdsutvalg for 1 år Avisredaksjon for 1 år

 

Oslo,  30.03.2020

Styret i Skjønhaug Borettslag

 

 Per Jørgen Gulbransen     Trond Rønning      Andreas Flø   Tormod A Nygaard  

 

Frank Spidsberg   Carl Aa Stephanson   Thorbjørg Thomter   

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

                                          ÅRSRAPPORT FOR 2019

 

 

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

 

Styret

Leder

Per Jørgen Gulbransen

Lindebergåsen 7

Nestleder

Trond Rønning

Lindebergåsen 13 B

Styremedlem

Andreas Flø

Lindebergåsen 19 A

Styremedlem

Tormod A Nygaard

Lindebergåsen 5 F

Styremedlem

Frank Spidsberg

Lindebergåsen 21 B

Styremedlem

Carl Aa Stephanson

Lindebergåsen 1 B

Styremedlem

Thorbjørg Thomter

Lindebergåsen 3 B

         

 

 

Delegert til generalforsamlingen i OBOS

Delegert

Per Jørgen Gulbransen

Lindebergåsen 7

 

Varadelegert

Thorbjørg Thomter

Lindebergåsen 3 B

 

Valgkomiteen

May Hilde Andersen

Lindebergåsen 25 B

Britt Borgan

Lindebergåsen 19 A

Linda Kandola

Lindebergåsen 19 A

Helge Kolle

Lindebergåsen 13 C

Jan Roar Nilsen

Lindebergåsen 21 B

 

Utomhusutvalg

Rolf Arne Bertheussen, Rita Helstad og Jan Ragnar Setsaas

 

Velferdsutvalg

Linda Kandola, Margunn Berdal, Britt Borgan, Åse Jørgensen, Jan Roar Nilsen, Marit Vinjar Widht, May Hilde Andersen og May Ngoc Phan

 

Avisredaksjon

Bengt Laingen (død), Arild Moe, Sigurd Moe Hetland, Tormod Nygaard og Helge Kolle

 

Styrets medlemmer består i dag av 6 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

 

Generelle opplysninger om Skjønhaug Borettslag

Borettslaget består av 321 andelsleiligheter. 

Skjønhaug Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons­nummer 952283588, og ligger i bydel Alna i Oslo kommune med følgende adresse:

 

Lindebergåsen 1-21

 

Gårds- og bruksnummer :

 115     

            66   

 116     

            89   

 

Første innflytting skjedde i 1978. Tomten, kjøpt i 1986 er på 42 158,7 m2.

 

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

 

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

 

Skjønhaug Borettslag har en fast ansatt. Det har også i perioden vært benyttet ekstra hjelp i sykefravær og sommersesongen.

Det har ikke vært skader eller ulykker.

 

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2020.

 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetning.

 

 

Inntekter

Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 17 467 522,-.

 

Kostnader

Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 17 183 686,-.

Dette er kr 3 440 486,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det er utført mer omfattende vedlikehold – se note 8.

 

Resultat

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 870 650,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

 

Disponible midler

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2019 kr 1 056 809,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

 

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

 

 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020

 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2020.

Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

 

Kommunale avgifter i Oslo kommune

 Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høst 2020 til grunn en økning på 4,6 % for renovasjon,10,5 % for vann og avløp og 7,5 % reduksjon av feiegebyret for 2020. Eiendomsskatten følger egne satser.

 

Energikostnader

Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader som beregnet for hele 2019.

 

Forsikring

Forsikringspremien for 2020 er redusert med kr 40 464,-.

 

Lån

Skjønhaug Borettslag har lån i Husbanken og OBOS banken..

For utfyllende opplysninger om rentevilkår – se note 17.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

 

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2020)

Driftskonto         0,15 % p.a

Sparekonto        1,00 % p.a

 

Forretningsførerhonorar

Forretningsførerhonoraret øker med kr 4 6 76,-.

 

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2020.

 

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2020.

 

Driften i 2020 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % som ble effektuert fra 01.01.20.

 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

 

 

 

 

SKJØNHAUG BORETTSLAG

ORG.NR. 952 283 588, KUNDENR. 440

               

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

               

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-

skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

               

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

               
     

DISPONIBLE MIDLER

   
 
     

Note

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Budsjett

       

2019

2018

2019

2020

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.

 

4 568 001

3 621 490

4 568 001

1 056 809

               

B. ENDRING I DISP. MIDLER:

Årets resultat (se res.regnskapet)

 

-870 650

4 217 536

2 655 800

3 016 800

Tilbakeføring av avskrivning

14

293 466

297 395

0

0

Fradrag kjøpesum anl.midler

14

0

-626 503

0

0

Fradrag for avdrag langs. lån

16

-2 934 007

-2 941 917

-2 970 000

-2 931 000

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER

-3 511 191

946 511

-314 200

85 800

               

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.

 

1 056 809

4 568 000

4 253 801

1 142 609

               

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:

Omløpsmidler

   

1 808 735

5 242 765

   

Kortsiktig gjeld

   

-751 926

-674 765

   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.

 

1 056 809

4 568 000

   
               

 

 

SKJØNHAUG BORETTSLAG

ORG.NR. 952 283 588, KUNDENR. 440

               

RESULTATREGNSKAP

               
     

Note

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Budsjett

       

2019

2018

2019

2020

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader

2

17 361 276

16 521 896

17 379 000

17 841 000

Andre inntekter

 

3

106 246

29 872

30 000

52 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

 

17 467 522

16 551 768

17 409 000

17 893 000

               

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader

 

4

-1 091 941

-950 416

-850 000

-1 041 000

Styrehonorar

 

5

-330 000

-320 000

-330 000

-340 000

Avskrivninger

 

14

-293 466

-297 395

0

0

Revisjonshonorar

 

6

-11 545

-10 875

-12 000

-12 000

Andre honorarer

   

0

-30 000

0

0

Forretningsførerhonorar

 

-233 940

-228 010

-234 000

-239 000

Konsulenthonorar

 

7

-69 774

-48 094

-100 000

-100 000

Kontingenter

   

-64 200

-64 200

-64 200

-64 200

Drift og vedlikehold

 

8

-6 655 427

-1 731 699

-4 500 000

-4 000 000

Forsikringer

   

-1 066 951

-1 085 864

-1 188 000

-1 027 000

Kommunale avgifter

 

9

-2 371 514

-2 169 360

-2 365 000

-2 560 000

Energi/fyring

   

-2 531 980

-1 960 977

-1 700 000

-1 700 000

TV-anlegg/bredbånd

   

-1 175 822

-1 138 830

-1 200 000

-1 200 000

Andre driftskostnader

 

10

-1 287 126

-1 257 903

-1 200 000

-1 300 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

 

-17 183 686

-11 293 623

-13 743 200

-13 583 200

               

DRIFTSRESULTAT

 

 

283 836

5 258 145

3 665 800

4 309 800

               

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter

 

11

170 529

174 582

140 000

150 000

Finanskostnader

 

12

-1 325 015

-1 215 191

-1 150 000

-1 443 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

-1 154 486

-1 040 609

-1 010 000

-1 293 000

               

ÅRSRESULTAT

 

 

-870 650

4 217 536

2 655 800

3 016 800

               

Overføringer:

Til opptjent egenkapital

 

0

4 217 536

   

Fra opptjent egenkapital

 

-870 650

0

   
               

 

 

SKJØNHAUG BORETTSLAG

ORG.NR. 952 283 588, KUNDENR. 440

BALANSE

       

Note

 

2019

2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger

     

13

 

72 000 000

72 000 000

Tomt

         

1 336 379

1 336 379

Andre varige driftsmidler

 

14

 

399 372

692 838

SUM ANLEGGSMIDLER

 

 

 

73 735 751

74 029 217

               

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer

   

15

 

15 744

298 956

Driftskonto OBOS-banken

     

1 454 495

687 047

Skattetrekkskonto OBOS-banken

     

60 080

33 054

Sparekonto OBOS-banken

     

278 416

4 223 708

SUM OMLØPSMIDLER

 

 

 

1 808 735

5 242 765

               

SUM EIENDELER

 

 

 

 

75 544 486

79 271 982

               

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 321 * 100

     

32 100

32 100

Opptjent egenkapital

       

3 706 649

4 577 300

SUM EGENKAPITAL

 

 

 

3 738 749

4 609 400

               

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pante- og gjeldsbrevlån

 

16

 

53 208 011

56 142 018

Borettsinnskudd

   

17

 

17 845 800

17 845 800

SUM LANGSIKTIG GJELD

 

 

 

71 053 811

73 987 818

               

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

       

542 217

523 525

Skyldige offentlige avgifter

 

18

 

105 482

56 460

Påløpte renter

       

6 895

5 739

Annen kortsiktig gjeld

   

19

 

97 332

89 041

SUM KORTSIKTIG GJELD

 

 

 

751 926

674 765

               

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

75 544 486

79 271 982

Pantstillelse

   

20

 

131 885 102

131 885 102

Garantiansvar

       

0

0

 

 

 

 

 

             

Oslo, __.__.2020

Styret i Skjønhaug Borettslag

               
               
               

Per Jørgen Gulbransen

Andreas Flø

 

Tormod A Nygaard

               
               
               

Frank Spidsberg

 

Carl Aa Stephanson

 

Thorbjørg Thomter

               
               
               

Trond Rønning

           
               

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps-

skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.

 

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi-

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på

etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som

oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres

og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

 

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av

de enkelte fordringene.

 

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

               

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader

         

15 407 292

Kabel-tv

           

1 221 084

Trappevask

         

577 800

Forretningslokaler

         

88 200

Parkering

           

60 000

Traktorgarasje

         

24 000

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

 

 

17 378 376

               

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Parkering

           

-17 100

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

 

 

17 361 276

               

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Automatpenger

         

2 880

Kortterminal

         

92 978

Ladestrøm el-bil

         

10 308

Solpolletter

         

80

SUM ANDRE INNTEKTER

 

 

 

 

106 246

               

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Ordinær lønn, fast ansatte

       

-805 129

Overtid

           

-43 406

Påløpte feriepenger

         

-97 332

Arbeidsgiveravgift

         

-172 878

Pensjonskostnader innskudd

       

-15 231

AFP-pensjon

         

-15 334

Yrkesskadeforsikring

         

-9 088

Refusjon sykepenger

         

84 309

Bedriftshelsetjeneste

         

-1 865

Arbeidsklær

         

-15 987

SUM PERSONALKOSTNADER

 

 

 

 

-1 091 941

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-

pensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

               

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 330 000.

 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 24 102, jf. noten om andre driftskostnader.

               

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 545.

 
               

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

Tilleggstjenester, OBOS BBL

       

-11 178

OBOS Prosjekt AS

         

-51 536

Andre konsulenthonorarer

       

-7 060

SUM KONSULENTHONORAR

 

 

 

 

-69 774

               

 

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

DVS Entreprenør AS (inngangspartier)

     

-3 811 390

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD

 

-3 811 390

Drift/vedlikehold bygninger

       

-623 605

Drift/vedlikehold VVS

         

-191 713

Drift/vedlikehold elektro

       

-362 130

Drift/vedlikehold utvendig anlegg

       

-616 623

Drift/vedlikehold heisanlegg

       

-274 731

Drift/vedlikehold brannsikring

       

-8 518

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg

     

-444 081

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg

     

-3 150

Drift/vedlikehold garasjeanlegg

       

-276 681

Kostnader leiligheter, lokaler

       

-12 000

Egenandel forsikring

         

-30 000

Kostnader dugnader

         

-805

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

 

 

-6 655 427

               

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av

bygningene.

               

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift

       

-1 391 559

Renovasjonsavgift

         

-979 955

SUM KOMMUNALE AVGIFTER

 

 

 

 

-2 371 514

               

NOTE: 10

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Container

           

-202 571

Skadedyrarbeid/soppkontroll

       

-39 904

Verktøy og redskaper

         

-58 512

Driftsmateriell

         

-26 769

Lyspærer og sikringer

         

-17 299

Vakthold

           

-31 300

Renhold ved firmaer

         

-621 454

Andre fremmede tjenester

       

-28 595

Kontor- og datarekvisita

       

-21 000

Trykksaker

         

-73 976

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur

       

-20 838

Andre kostnader tillitsvalgte

       

-24 102

Telefon, annet

         

-37 181

Porto

           

-4 664

Drivstoff biler, maskiner osv.

       

-21 912

Vedlikehold biler/maskiner osv.

       

-37 707

Reisekostnader

         

-303

Kontingenter

         

-500

Bank- og kortgebyr

         

-3 541

Velferdskostnader

         

-14 999

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

-1 287 126

               

NOTE: 11

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken

     

1 948

Renter av sparekonto i OBOS-banken

     

15 989

Kundeutbytte fra Gjensidige

       

152 592

SUM FINANSINNTEKTER

 

 

 

 

170 529

               

NOTE: 12

FINANSKOSTNADER

Renter og gebyr på lån i Husbanken

     

-188 628

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt

   

-1 049 245

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken

     

-87 142

SUM FINANSKOSTNADER

 

 

 

 

-1 325 015

               

NOTE: 13

BYGNINGER

Kostpris/Bokf.verdi 1977

 

 

 

 

72 000 000

SUM BYGNINGER

 

 

 

 

 

72 000 000

Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.115/bnr.66 & gnr.116/bnr.89.

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

               

NOTE: 14

VARIGE DRIFTSMIDLER

Feiekost for traktor

Tilgang 2011

       

45 000

 

Avskrevet tidligere

       

-44 999

 
             

1

Fliskutter

Tilgang 2004

       

77 562

 

Avskrevet tidligere

       

-77 561

 
             

1

Henger

Tilgang 2011

       

30 050

 

Avskrevet tidligere

       

-30 049

 
             

1

Høytrykkvasker

Tilgang 2015

       

47 835

 

Avskrevet tidligere

       

-38 268

 

Avskrevet i år

       

-9 566

 
             

1

Kopimaskin

Tilgang 2001

       

41 145

 

Avskrevet tidligere

       

-41 144

 
             

1

Plentraktor

Tilgang 2013

       

136 746

 

Avskrevet tidligere

       

-117 210

 

Avskrevet i år

       

-19 535

 
             

1

Sandstrøer

Tilgang 2009

       

29 908

 

Avskrevet tidligere

       

-29 907

 
             

1

Snøfreser nr. 1

Tilgang 2009

       

63 968

 

Avskrevet tidligere

       

-63 967

 
             

1

Snøfreser

Tilgang 2003

       

17 000

 

Tilgang 2018

       

37 128

 

Avskrevet tidligere

       

-24 424

 

Avskrevet i år

       

-7 425

 
             

22 279

Søppelskuffe

Tilgang 2018

       

20 625

 

Avskrevet tidligere

       

-4 125

 

Avskrevet i år

       

-4 125

 
             

12 375

Traktor M.F. m.utstyr

Tilgang 2013

       

583 750

 

Avskrevet tidligere

       

-350 250

 

Avskrevet i år

       

-58 375

 
             

175 125

Utstyr til traktor

Tilgang 2012

       

34 000

 

Avskrevet tidligere

       

-29 142

 

Avskrevet i år

       

-4 857

 
             

1

Ladestasjon for el bil

Tilgang 2018

       

568 750

 

Avskrevet tidligere

       

-189 583

 

Avskrevet i år

       

-189 583

 
             

189 584

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

 

 

 

 

399 372

               

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

 

 

 

-293 466

 

 

             

NOTE: 15

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Utlegg skadesaker

         

10 744

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte

   

5 000

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

 

 

 

15 744

               

NOTE: 16

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Husbanken

Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.12.2021.

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 3,10 %. Løpetiden er 26 år.

Opprinnelig 2003

       

-11 030 000

 

Nedbetalt tidligere

       

4 763 859

 

Nedbetalt i år

       

544 100

 
             

-5 722 041

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,65 %. Løpetiden er 19 år.

Opprinnelig 2017

       

-50 539 668

 

Nedbetalt tidligere

       

4 457 048

 

Nedbetalt i år

       

2 226 323

 
             

-43 856 297

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,65 %. Løpetiden er 20 år.

Opprinnelig 2017

       

-4 000 000

 

Nedbetalt tidligere

       

206 743

 

Nedbetalt i år

       

163 584

 
             

-3 629 673

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

 

 

 

-53 208 011

               

NOTE: 17

BORETTSINNSKUDD

Opprinnelig 1977

         

-17 356 000

Øket 1999

           

-133 700

Øket 2000

           

-171 500

Øket 2002

           

-29 000

Øket 2004

           

-58 900

Øket 2014

 

 

 

 

 

 

-96 700

SUM BORETTSINNSKUDD

 

 

 

 

-17 845 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 18

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Forskuddstrekk

         

-63 461

Skyldig arbeidsgiveravgift

       

-42 021

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

 

 

-105 482

               

NOTE: 19

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Feriepenger

         

-97 332

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

 

 

 

-97 332

               

NOTE: 20

PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

 

Borettsinnskudd

         

17 845 800

Pantelån

           

53 208 011

TOTALT

 

 

 

 

 

 

71 053 811

 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2019 følgende bokførte verdi:

 

Bygninger

           

72 000 000

Tomt

           

1 336 379

TOTALT

 

 

 

 

 

 

73 336 379

 

 


 

 

 

Forslag A: Fra 01.01.2020 trådte en ny bestemmelse som regulerer korttidsutleie i kraft i borettslagsloven. Bestemmelsen er tatt inn som 2. setning i lovens § 5-4 «Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden», slik at denne nå lyder:

«Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.»

 

Borettslagsloven er ufravikelig, og bestemmelsen vil gjelder for vårt borettslag uansett om den tas inn i vedtektene eller ikke.

 

Styret anbefaler derfor at følgende nye setning tas inn i våre vedtekter under bestemmelsen om overlating av bruk§ 4-2 (3) andre setning

«I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning. Styret ønsker å bli varslet»

 

Forslag B: Ved gjennomlesning av vedtektene har jeg funnet følgende noe kuriøse bestemmelse:

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Bestemmelsen er hentet fra lov om borettslag og er ment å forhindre at en kverulant i et lite borettslag med 10 eller færre andelseiere skal kunne kreve ekstraordinær generalforsamling til stadighet. I vårt borettslag vil minst 10% av andelseierne utgjøre 33 andelseiere. bestemmelsen bør derfor lyde:

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller andelseiere som til sammen har minst har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Etter som forslag til generalforsamling kan sendes inn hele året, sender jeg forslaget nå og ber om at forslaget behandles på neste generalforsamling.

Med vennlig hilsen
Arne Andersen
Lindebergåsen 19A

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Forslag C: Foreslått av styret
Emne: Endring husordensregler - lading av el-biler
«Styret ønsker en endring av husordensreglene når det gjelder lading av el-biler.
Begrunnelse:
Det er etablert en ladestasjon for el-biler på uteområdet.
Det er ikke tilstrekkelig kapasitet på det elektriske anlegget til å opprette flere lade muligheter i garasjeanlegget. Det vil eventuelt kreve en stor investering å utvikle dette.
Å sende regninger til el-bileiere tar unødig tid.
Av hensyn til brannsikkerhet er det også ønskelig at lading i garasjeanlegget etterhvert reduseres/opphører.

Forslag til punkt i hus ordensreglene:
Lading av el-biler skjer på ladestasjonen på uteområdet.
Allerede inngåtte avtaler med eier om lading i garasjeanlegg opprettholdes.
Hvis leiligheten selges, vil det ikke bli inngått ny avtale, og lade punkter inne i garasjen fjernes.»

Forslag D: Foreslått av Lisbeth Tabel. Lindebergåsen 21A
A At det vurderes om det er hensiktsmessig og økonomisk lønnsomt å beholde vaskeriet, samt at det utredes hvor mange det er som benytter det.
 

Begrunnelse:
Er det grunnlag for å beholde vaskeriet hvis det bare er en liten andel av beboerne som bruker det? Bør helles omgjøres til leilighet, som eventuelt kan finansiere en oppgradering av oppgangene.

Forslag E: At det utredes om det er nødvendig at borettslaget skal besitte så mange lokaler som ikke er leiligheter, og som derfor ikke gir noen inntekter til borettslaget, eller om det går an å slå noen sammen og dermed frigjøre lokaler til leiligheter som kan gi inntekter.
 

Begrunnelse:
Vi har en storstue, tilsvarende en leilighet, som benyttes til utleie og andre aktiviteter. Dette er veldig positivt. I tillegg har borettslaget, så vidt jeg har fått med meg, et stort lokale til vaktmester, et tilsvarende stort lokale, bestående av to rom, som styret benytter til salg av polletter og til styremøter, et lokale til Skjønnskriften og et tilsvarende lokale til velferden.
Siden vaktmester kun er til stede på dagtid og styremøter og salg av polletter hovedsakelig skjer på kveldstid, så bør det vurderes om disse to aktivitetene an skje i samme lokale, slik at ett lokale blir frigitt til andre formål.
Går det også an å få opplyst i Skjønnskriften eller på en annen måte, hvor store hver av disse lokalene er og hva de benyttes til, slik at alle , oggså nyinnflyttede får innsyn i dette?

 

 

Vedtak

Forslag til vedtak Sak 1: Styret støtter forslaget, innsendt av Arne Andersen
Forslag til vedtak Sak 2: ?
Forslag til vedtak Sak 3: Styret foreslår å utsette forslagene til styremøte i august og at styret fatter vedtak

 

 

 

Skjønhaug borettslag 27 februar 2020

 

                                                                                                                                               VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER I 2020:

 

A. Leder i styret:                                                                                                                                                                    Per Jørgen Gulbransen                                                     Lindebergåsen 7          

 

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:                                                                                                                 Tormod Nygaard                                                                       Lindebergåsen 5 F            

Frank Spidsberg                                                                                   Lindebergåsen 21 B            

Trond Rønning                                                                          Lindebergåsen 13 B          

                                                                                                                                                                                   Øvrige styremedlemmer for 2 år foreslås:                                                                                                     Andreas Flø                                                                                                      Lindebergåsen 19 A            

Carl Aa. Stephansson                                                             Lindebergåsen 1 B              

Thorbjørg Thomter                                                                                Lindebergåsen 3 B            

 

Delegert til OBOS generalforsamling                                                                                                                                                         Per Jørgen Gulbransen

 

Delegert vara til OBOS generalforsamling                                                                                                                        Thorbjørg Thomter

 

VALG TIL KOMITEER OG UTVALG I 2020:                                                                                                                      

Til valgkomiteen foreslås følgende personer:                                                                                                               Helge Kolle                                May Hilde Andersen                                                                                                                                                                    Jan Roar Nilsen                         Britt Borgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Til utomhus utvalget foreslås følgende personer:                                                                                                            Rolf Arne Bertheussen                                                                                                                                        Rita Helstad                                                                                                                                                               Jan Ragnar Setsaas 

 

Til velferdsutvalget foreslås følgende personer:                                                                                                                                                   Jan Roar Nilsen                          Marit Vinjar Widht                                                                                                             May Ngoc Phan                                                            Åse Jørgensen                                                                                                                                                       Ibrahim Ahmed Mohamed

 

Til redaksjonsutvalget foreslås følgende personer:                                                                                                                                                     Arild Moe                                                                                     Tormod Nygaard                                                                                                    Sigurd Moe Hetland                                                      Helge Kolle

    

for Skjønhaug Borettslag

 

May Hilde Andersen

Britt Borgan

Linda Kandola

Helge Kolle

Jan Roar Nilsen

Annen informasjon om borettslaget

 

Styrets arbeid

[Her må FK og styret vurdere hva som skal angis her eller foran i selve årsrapporten om vesentlige forhold.

 

 

Styret

Styret har kontor i Lindebergåsen 13C. Kontortiden har vært fra kl. 17.30 til 18.30 på mandager. Styrerommet har telefon 21 90 70 03/ 412 38 259, og e-post skjonhaug@styrerommet.net.

Se borettslagets hjemmeside på www.skjonhaugborettslag.no for ytterligere informasjon.

 

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

 

Vaktmestertjeneste

Vaktmester Terje Kvam Caspersen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i

borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse

Lindebergåsen 11. Vaktmester kan kontaktes på telefon 900 73 431 på

e-post vaktmester@skjonhaugborettslag.no. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid.

Ved sykefravær, har Jan Erik Kristiansen fra Reistad vært benyttet.

 

 

Parkering

For håndhevelse av borettslagets parkeringsbestemmelser, er det inngått avtale med Smart Security.

 

Renholds avtale

Borettslaget har avtale med Det Norske Renholdsbyrå AS for renhold av oppganger og øvrige fellesareal, samt bytte av matter i inngangspartiene.

 

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 82337097. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

 

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

 

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

 

Garantert betaling av felleskostnader

Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

 

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

 

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.

Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500.

 

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

 

Større vedlikehold og rehabilitering

2018-2018 Anskaffelse av ladestasjonsanlegg.

2018-2018 opparbeidelse av ny tursti mellom nr. 11 og 13C.

2017-2017 Rehabilitering av Garasjeanleggene i G5 II og G5 III

2017-2017 Innkjøp av nye stoler og bord i storstua.

2016-2017 Oppføring av grillplass på garasjetak.

2016-2017 Oppføring av småhus og soldekk med beplanting i bakken mellom nummer 1 og 5.

2016-2016 Alle lamper i fellesområder byttet ut og erstattet med led belysning.

2015-2015 Utskifting av alle hovedstrømtavler unntatt i Lindebergåsen 3

Asfaltering av interne veier i borettslaget

Vedlikeholds spyling av avløp i alle leiligheter

2014-2014 Utskifting av alle postkasser

Oppussing av storstua og innkjøp av nye møbler

Rehabilitering og legging av varmekabler i trapp mellom nr 3 og nr 5

2013-2013 Reparert betong på terrasser og inngangspartier i nr 5, 7, 9, 15 og 17.

2012-2012 Om tekking av samtlige tak.

2011-2011 Betongreparasjoner garasjer i Lindebergåsen 5 GI, 5 GII og 5 GIII.

Innglassing av sydvendte balkonger i Lindebergåsen 5.

Utskifting av vinduer og dører mot balkonger i hele borettslaget.

Utskifting av varmtvannsberedere.

Nytt system for papiravfall.

2010-2011 Betongreparasjoner og maling av fasader.

Ombygd heis i Lindebergåsen 5A, B, C, E og F.

2010-2010 Betongreparasjoner i garasjen i Lindebergåsen 7, 9, 15, 17 og parkeringshus.

Installert porttelefoner.

2009 - 2009 Ombygd heis i 5 D